میدونستی...

میدونستی هر انسان در جهان با 9 میلیون نفر دیگه روز تولد مشترکی داره؟

- میدونستی "محمد" شایع ترین اسم در دنیاست؟

- میدونستی مردان قدرت بینایی بیشتری نسبت یه زنان دارند و در عوض زنان قدرت شنوایی بهتری دارند؟

/ 0 نظر / 3 بازدید